CGOP

POZOSTAŃ MARZYCIELEM

NIECH PRAWEM ZAJMĄ SIĘ SPECJALIŚCI

Kancelaria prawna – CGOP

Kancelaria Chamier-Gliszczyński Orlińska Polański Radcy Prawni s.c. powstała dzięki temu, że dostrzegliśmy potrzebę połączenia doświadczenia poszczególnych wspólników w jeden organizm. Jesteśmy prawnikami z ponad 10 letnim stażem. Pracowaliśmy w bardzo różnych branżach gospodarki co pozwala nam, wspólnie tworzyć zespół o szerokim wachlarzu zainteresowań i niezbędnych doświadczeniach zawodowych.

Położona na terenie Bydgoszczy Kancelaria Chamier-Gliszczyńskii Orlińska Polański Radcy Prawni s.c. oferuje bieżące doradztwo prawne. Udzielamy wsparcia w różnych branżach gospodarki. Współpracujemy z przedsiębiorcami z sektora małych, średnich oraz dużych firm oraz z klientami indywidualnymi. Świadczymy także usługi w postępowaniu windykacyjnym. Ponadto nasza kancelaria prawna oferuje pomoc także w sprawach karnych. W tym zakresie prowadzimy współpracę z adwokatem Łukaszem Górskim, prowadzącym własną praktykę prawną na terenie Bydgoszczy.

Udzielamy naszym Klientom porad prawnych, sporządzamy opinie, przygotowujemy dokumentację oraz reprezentujemy ich przed sądami i organami administracyjnymi. Pomagamy w odzyskiwaniu należności na każdym etapie sprawy – windykacja polubowna, sądowa, komornicza. Prowadzimy obsługę prawną przedsiębiorstw, oferując pomoc przy opiniowaniu i opracowywaniu umów, sporządzaniu projektów inwestycyjnych, w sprawach formalno-organizacyjnych i pracowniczych, a także przy zamówieniach publicznych.

Każdy radca prawny z naszego zespołu przestrzega zasad tajemnicy zawodowej, zapewniając poufność danych w trakcie prowadzonej współpracy oraz po jej wygaśnięciu. Warunki współpracy i świadczenia usług ustalmy indywidualnie z Klientem. Umożliwiamy podjęcie stałej kooperacji, jak też proponujemy doraźną pomoc prawnika bądź radcy prawnego. Wykonujemy usługi na terenie Bydgoszczy oraz docieramy do Klientów okolicy. Oferujemy pomoc również Klientom z innych regionów kraju.

Daniel Chamier-Gliszczyński

Radca prawny od 2002 r. W latach 2002-2014 wspólnik w kancelariach radców prawnych Lehmann & Gliszczyński s.c. oraz Prokura Pejka Czmochowski Gliszczyński sp.k. W swojej praktyce zajmuje się głównie doradztwem spółkom handlowym, przedsiębiorcom indywidualnym oraz podmiotom leczniczym, rozwiązując problemy z zakresu prawa handlowego (w tym transakcje przejęć i przekształceń), cywilnego, podatkowego, zamówień publicznych, indywidualnego i zbiorowego prawa pracy. Prowadzi postępowania mediacyjne. Reprezentuje interesy klientów przed sądami powszechnymi i administracyjnymi.

adres e-mial: d.gliszczynski@cgop.pl

Kamila Orlińska

Radca prawny od 2006 r. W latach 2003 – 2013 r. pracowała w firmie działającej na rynku usług finansowych, notowanej na GPW, współpracując ściśle z Kancelarią Niewiarowska i Partnerzy Radcy Prawni Spółka Partnerska. Od 2007 roku prowadzi indywidualną kancelarię prawniczą. W swojej praktyce zajmuje się głównie doradztwem podmiotom gospodarczym oraz osobom indywidualnym w sprawach z zakresu prawa cywilnego, bankowego, administracyjnego i prawa pracy. Reprezentuje interesy klientów przed sądami powszechnymi i administracyjnymi.

adres e-mail: k.orlinska@cgop.pl

Marcin Polański

Radca prawny od 2005 r. W latach 1997 – 2013 r pracował w firmie działającej na rynku usług finansowych, notowanej na GPW, od 2000 roku jako Dyrektor Biura Prawnego, ponadto członek Zarządu spółek powiązanych. Równolegle prowadził indywidualną kancelarię prawniczą oraz był partnerem w Niewiarowska i Polański Radcy Prawni Spółka Partnerska. W swojej praktyce zajmuje się głównie doradztwem podmiotom gospodarczym, sprawami z zakresu finansowania instrumentami dłużnymi (Członek Rady Nadzorczej Niezależnego Domu Maklerskiego S.A.), zagadnieniami związanymi z restrukturyzacją i sprawami windykacyjnymi.

adres e-mail: m.polanski@cgop.pl

Specjalizacje

Oferujemy kompleksową obsługę prawną przedsiębiorców obejmującą wszelkie aspekty prawne związane z prowadzoną działalnością. Świadczymy również usługi prawne na rzecz osób indywidualnych w sprawach z zakresu prawa cywilnego (spadki, sprawy dotyczące własności, odszkodowania), prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, prawa konsumenckiego.

Usługi są świadczone na terenie całego kraju.

Bieżące doradztwo prawne

Świadczymy usługi bieżącego doradztwa prawnego w postaci kompleksowej obsługi prawnej i rozwiązywania poszczególnych zagadnień prawnych nam powierzonych.

Współpracujemy z notariuszem, rzeczoznawcą majątkowym i komornikami.

Umowy
Opracowywanie wzorców umów, opiniowanie projektów umów, udział w negocjacjach dotyczących warunków kontraktów, doradztwo przy realizacji istotnych projektów, wiążących się z koniecznością uregulowania szerszego zakresu zagadnień prawnych,

Projekty inwestycyjne/Obligacje
Zapewniamy doradztwo i udział przy projektach inwestycyjnych realizowanych przy pomocy różnych instrumentów kapitałowych, w tym instrumentów dłużnych. Jesteśmy autorami znacznej liczby dokumentów emisyjnych obligacji korporacyjnych (warunków emisji, propozycji nabycia, umów dealerskich).

Zakładanie spółek i sprawy formalno – organizacyjne
Kompleksowe doradztwo i pomoc w zakresie spraw organizacyjno-prawnych dotyczących prowadzonej działalności gospodarczej. Doradztwo obejmuje między innymi wybór optymalnej formy działalności, pomoc prawną w utworzeniu lub przekształceniu pożądanej przez klienta formy organizacyjnej działalności oraz przygotowywanie i opiniowanie projektów wewnętrznych aktów prawnych. Świadczymy usługi w zakresie postępowań rejestrowych.

Sprawy pracownicze – indywidualne i zbiorowe stosunki pracy
Oferujemy pomoc w zakresie spraw pracowniczych, zarówno dotyczących indywidualnych stosunków pracy, jak również zbiorowego prawa pracy (negocjacje i uzgodnienia pracownicze – w tym ze związkami zawodowymi, spory zbiorowe). Reprezentujemy także pracodawców w sporach sądowych w sprawach pracowniczych.

Zamówienia publiczne
Doradzamy zarówno zamawiającym, jak i wykonawcom na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Zapewniamy bieżące wsparcie oraz reprezentacje w trakcie postępowania, włącznie z przygotowywaniem odwołań do Krajowej Izby Odwoławczej, pism przystępującego oraz skarg do sądu.

Projekty inwestycyjne/Obligacje
Zapewniamy doradztwo i udział przy projektach inwestycyjnych realizowanych przy pomocy różnych instrumentów kapitałowych, w tym instrumentów dłużnych. Jesteśmy autorami znacznej liczby dokumentów emisyjnych obligacji korporacyjnych (warunków emisji, propozycji nabycia, umów dealerskich).

Nieruchomości
Świadczymy pomoc prawną z zakresu szeroko rozumianego prawa nieruchomości. Kompleksowa obsługa transakcji związanych z nabyciem i zbyciem nieruchomości, sporządzanie i opiniowanie umów: najmu, dzierżawy, użyczenia. Prowadzenie spraw o nabycie prawa własności nieruchomości przez zasiedzenie, spraw o ochronę własności, ustanawiania służebności, naruszenie posiadania oraz spraw dotyczących uzyskania odszkodowania w trybie administracyjnym z tytułu m.in. wywłaszczenia, przejęcia nieruchomości, doradztwo prawne dla wspólnot mieszkaniowych oraz właścicieli nieruchomości, w tym lokalowych itp. Reprezentujemy klientów w postępowaniach wieczystoksięgowych.

Sprawy podatkowe
Reprezentujemy klientów w toku kontroli podatkowej, przygotowujemy wnioski o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej

Sprawy administracyjne

Reprezentujemy klientów w postępowaniach administracyjnych wobec organów administracji samorządowej oraz rządowej.

Prawo własności intelektualnej
Doradzamy w dziedzinie prawa autorskiego, znaków towarowych, wzorów, wynalazków w zakresie czynów nieuczciwej konkurencji, umów licencyjnych i innych transakcji dotyczących nabycia, obrotu lub wykorzystania własności intelektualnej,

Spory sądowe
Reprezentujemy klientów w sporach sądowych w sprawach cywilnych i gospodarczych, rodzinnych, spadkowych a także przed sądami administracyjnymi.

Sprawy windykacyjne

Posiadamy szerokie doświadczenie oraz znajomość skutecznych mechanizmów windykacji wynikające z wieloletniej pracy w tej dziedzinie. Umiejętności praktyczne związane z różnymi metodami dochodzenia i odzyskiwania należności na wszelkich możliwych drogach windykacji, zapewniają możliwość sprostania potrzebom Klienta w tym zakresie.

Proponujemy:

prowadzenie windykacji przedsądowej, w zakres której wchodzą:

 • skierowanie wezwania do zapłaty listem poleconym

 • podejmowanie negocjacji z dłużnikami w celu dobrowolnej spłaty

 • podejmowanie działań zmierzających do zawarcia ugody

 • prowadzenie zindywidualizowanej korespondencji

dochodzenie należności na drodze sądowej, także na drodze Elektronicznego Postępowania Upominawczego, w ramach którego zapewniamy:

 • przygotowanie i skierowanie pozwu do właściwego sądu

 • zastępstwo procesowe na posiedzeniach sądu

 • przygotowanie i kierowanie pism procesowych w postępowaniach odwoławczych

 • przygotowanie i skierowanie wniosku o nadania klauzuli wykonalności

 • kontakt z sądem

zastępstwo w postępowaniach egzekucyjnych,

 • przygotowanie i skierowanie wniosku o wszczęcie egzekucji

 • kontakt z kancelarią komorniczą w celu uzyskania informacji dotyczących podjętych przez komornika działań i możliwości zaspokojenia roszczenia

doradztwo w zakresie modelowania procesu windykacyjnego,

doradztwo i pomoc prawną w zakresie zabezpieczania wierzytelności.

Wynagrodzenie

Proponujemy elastyczne i dostosowane do potrzeb klienta systemy wynagrodzenia takie jak: wynagrodzenie motywacyjne, według stawki godzinowej, wynagrodzenie ryczałtowe bądź w oparciu o systemy mieszane.

Konkretne warunki są ustalane każdorazowo po przedstawieniu przez klienta oczekiwań odnośnie zakresu pomocy prawnej i formuły współpracy z Kancelarią.

Współpraca

W sprawach karnych współpracujemy z Adwokatem Łukaszem Górskim, prowadzącym Kancelarię Adwokacką w Bydgoszczy przy ul. Magdzińskiego 12/2.

Chamier-Gliszczyński Orlińska Polański S.C.

tel. (52) 321 65 93
mail: kancelaria@cgop.pl

ul. Magdzińskiego 12/1
85-111 Bydgoszcz
woj. kujawsko-pomorskie

NIP: 9532642873

Numer rachunku: mBank SA
03 1140 2004 0000 3502 7509 1676